அருமைத் தமிழ்


போர்க்களத்தில் படை அணிவகுப்பில் முதல் இடத்தில் நிற்பது தூசிப்படை

காலை நேரத்தில் கூடும் சந்தை நாளங்காடி

மாலை நேரத்தில் கூடும் சந்தை அல்லங்காடி

கட்டுக்கடங்காத இளைஞன் சிறுபட்டி

நிலத்துள் கற்களில் மறைவாக அமைத்த வழி சுருங்கை

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More