தமிழில் தொகைச் சொல் வர்க்கம்


தொகைச் சொல் வர்க்கம்

1
ஒருவன் - கடவுள்

2
இருமுதுகுரவர் - தாய், தந்தை
இருவகைப் பொருள் - கல்விப் பொருள், செல்வப் பொருள்
இருமை - இம்மை, மறுமை
இருசுடர் - சூரியன், சந்திரன்
இருவகை அறம் - இல்லறம், துறவறம்
இருவினை - நல்வினை, தீவினை
இருதிணை - உயர்திணை, அஃறிணை; அகத்திணை, புறத்திணை

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More