படித்ததில் பிடித்தது

அனுபவம் என்னும் ஆசிரியர் மோசமானவர்.. முதலில் தேர்வு நடத்திவிடுகிறார், பிறகே பாடங்களைச் சொல்லித்தருகிறார்.

லேனா -கல்கண்டு.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More